Печат

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oтЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 25.03.2015 година /сряда/ от 09.30 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх. № ДЗО – 8 от 16.01.2015г. относно:Промяна на чина на трайно ползване.

Докладва: Кмет на Община Девин

2.Докладна записка с вх. № ДЗО – 9 от 19.01.2015 г. относно:Разпореждане с общински имот.

Докладва: Кмет на Община Девин

3.Докладна записка с вх. № ДЗО –11 от 22.01.2015 г. относно:

Изпълнението на Решенията на ОбС - Девин за периода от м. юли 2014 г. до м. декември 2014 г./раздадени материали по ПК/

Докладва: Кмет на Община Девин

4. Докладна записка с вх. № ДЗО – 21 от 24.02.2015 г. относно: Структура на училищата, обслужващите звена и детските градини в Община Девин през 2015/2016 учебна година.

Докладва: Кмет на Община Девин

5. Докладна записка с вх. № ДЗО – 22 от 24.02.2015 г. относно: Отчет за изпълнение на годишната Програма за читалищната дейност за 2014г. и приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Девин за 2015г.

Докладва: Кмет на Община Девин

6. Докладна записка с вх. № ДЗО – 23 от 25.02.2015 г. относно: Разпореждане с общински имот сервитутни права.

Докладва: Кмет на Община Девин

7. Докладна записка с вх. № ДЗО – 25 от 27.02.2015 г. относно:

Участие на Община Девин във фонд "Общинска солидарност" целева дейност към НСОРБ.

Докладва: Кмет на Община Девин

8. Докладна записка с вх. № ДЗО – 26 от 06.03.2015 г. относно: Одобряване на ПУП - ПРЗ за ПИ 568.7, ПИ 568.11, ПИ 568.12, ПИ 568.13, ПИ 568.14 и ПИ 568.15 в м. "Забрал", град Девин за изграждане на гробищен парк и образуване на УПИ І - Гробищен парк, кв. 1 с обслужваща улица.

Докладва: Кмет на Община Девин

9. Докладна записка с вх. № ДЗО - 39 от 13.03.2015г. относно: Съгласие за придобиване на имоти частна собственост за изграждане на гробищен парк гр.Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

10. Докладна записка с вх. № ДЗО – 27 от 06.03.2015 г. относно: Одобряване на Визия за развитие на град Девин до 2020 г. и Целеви проблемен анализ на настоящата ситуация на град Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

11. Докладна записка с вх. № ДЗО – 28 от 06.03.2015 г. относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 20465.151.30 и ПИ 20465.151.31 в м. "Гарипова Тепавица" в землището на град Девин, община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

12. Докладна записка с вх. № ДЗО – 29 от 06.03.2015 г. относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 20465.611.4 в м. "Калугер" в землището на град Девин, община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

13. Докладна записка с вх. № ДЗО – 30 от 09.03.2015 г. относно: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Девин за 2014 г. и актуализиране на Общинския план за развитие на община Девин за периода 2014 - 2020 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

14. Докладна записка с вх. № ДЗО – 31 от 13.03.2015 г. относно:Отчет за изпълнение на план за действие на община Девин за изпълнение на интеграционните политики на ромите и гражданите живеещи в сходна на ромите ситуация /2012 – 2014/г. и план за действие на община Девин за изпълнение на интеграционните политики на ромите и гражданите живеещи в сходна на ромите ситуация /2015-2017/г.

Докладва: Кмет на Община Девин

15. Докладна записка с вх. № ДЗО – 34 от 13.03.2015 г. относно:Предоставяне за общо и индивидуално ползване на пасища мера, пасища с храсти и ливади от общинския поземлен фонд на земеделски стопани и техните сдружения.

Докладва: Кмет на Община Девин

16. Докладна записка с вх. № ДЗО – 35 от 13.03.2015 г. относно: Отдаване под наем на Петър Георгиев Мухтарев от с. Борино, област Смолян на земеделска земя от ОПФ - имот с идентификатор 73105.19.45, 73105.19.16, 73105.19.175, 73105.19.212, 73105.19.213, 73105.19.309, 73105.19.451, 73105.19.472 намиращи се в землището на с. Триград.

Докладва: Кмет на Община Девин

17. Докладна записка с вх. № ДЗО – 36   от 13.03.2015 г. относно:

Отдаване под наем на "ЕЛИЦА ТРИГРАД 2005 - ЕООД" от с. Триград, област Смолян на земеделска земя от ОПФ - имот с идентификатор 73105.22.42, 73105.19.548, 73105.20.16, 73105.20.18, 73105.20.19 и част от имот с идентификатор 73105.22.541, 73105.22.257 намиращи се в землището на с. Триград.

Докладва: Кмет на Община Девин

18. Докладна записка с вх. № ДЗО – 37   от 13.03.2015 г. относно: Отдаване под наем на ПЕТРО - Г - ЕООД с. Левочево, община Смолян на земеделска земя от ОПФ - имот с кадастрален 016009, 051001, 066002, 066027, 064003, 045052, 045013, 045055 и 046001, 02059, 001009, намиращи се в землището на с. Брезе и с. Беден.

Докладва: Кмет на Община Девин

19. Докладна записка с вх. № ДЗО – 38   от 13.03.2015 г. относно: Отдаване под наем на "АВИТОХОЛ - ОБЛАКА - ЕООД" от с. Триград, област Смолян на земеделска земя от ОПФ - имот с кадастрален номер 001001, 001021, 001022, 001050, 001056, 001088, 001089, 001090, 001101, 001104, 001169, 001434, 001460, 001464, 001572, 0020057, 0020458, 002240, 002238 и част от имот с кадастрален номер 001020, 001041, 001106, 001163, 001294, 001293, 001569,001571,002100, 002167, 021277 намиращи се в землището на с. Кестен.

Докладва: Кмет на Община Девин

20. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Председател

на Общински съвет - Девин:

                                                                                   /Младен Исаев/