Покана за заседание на 05.12.2008 година Печат

 

П О К А Н А 

     На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Свиквам заседание на Общински съвет – Девин на 05.12.2008г. /петък/ от 10.00 часа  в заседателната зала на Община Девин с предложение за следния    

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д : 

     1. Докладна записка с вх.№ 578 от 07.08.2008 година, относно даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план.

Докладва: Кмета на Община Девин 

     2. Докладна записка с вх.№ 571 от 06.08.2008 година, относно премахване на общинска сграда и даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план.

Докладва: Кмета на Община Девин 

     3. Докладна записка с вх.№ 466 от 23.06.2008 година, относно даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план.

Докладва: Кмета на Община Девин 

     4. Докладна записка с вх.№ 822 от 18.11.2008 година, относно даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план.

Докладва: Кмета на Община Девин 

    5. Докладна записка с вх.№ 823 от 18.11.2008 година, относно даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план.

Докладва: Кмета на Община Девин 

     6. Докладна записка с вх.№ 824 от 18.11.2008 година, относно определяне на първоначален наем за паркомясто на паркингите собсвеност на община Девин.

Докладва: Кмета на Община Девин 

     7. Докладна записка с вх.№ 631 от 21.08.2008 година, относно отреждане на терени за построяване на социални жилища.

Докладва: Кмета на Община Девин   

     8. Докладна записка с вх.№ 632 от 21.08.2008 година, относно учредяване на отстъпено право на строеж върху общински имот за жилищни нужди.

Докладва: Кмета на Община Девин 

     9. Докладна записка с вх.№ 633 от 21.08.2008 година, относно учредяване на отстъпено право на строеж върху общински имот за жилищни нужди.

Докладва: Кмета на Община Девин 

    10. Докладна записка с вх.№ 665 от 16.09.2008 година, относно даване на съгласие за отдаване под наем на общински имоти.

Докладва: Кмета на Община Девин 

    11. Докладна записка с вх.№ 809 от 11.11.2008 година, относно даване на съгласие за отдаване под наем на общински имоти.

Докладва: Кмета на Община Девин 

    12. Докладна записка с вх.№ 574 от 06.08.2008 година, относно разпореждане с общински имот – продажба право на собственост.

Докладва: Кмета на Община Девин 

    13. Докладна записка с вх.№ 649 от 10.09.2008 година, относно разпореждане с общински имот – продажба право на собственост.

Докладва: Кмета на Община Девин 

    14. Докладна записка с вх.№ 651 от 10.09.2008 година, относно разпореждане с общински имот – продажба право на собственост.

Докладва: Кмета на Община Девин 

    15. Докладна записка с вх.№ 826 от 18.11.2008 година, относно разпореждане с общински имот – продажба право на собственост.

Докладва: Кмета на Община Девин 

    16. Докладна записка с вх.№ 808 от 11.11.2008 година, относно ликвидиране на съсобственост.

Докладва: Кмета на Община Девин 

    17. Докладна записка с вх.№ 806 от 11.11.2008 година, относно обявяване на спечелил конкурс участник.

Докладва: Кмета на Община Девин 

   18. Докладна записка с вх.№ 650 от 10.09.2008 година, относно учредяване на допълнително право на пристрояване и надстрояване.

Докладва: Кмета на Община Девин    

                                                              Председател наОбщински съвет-Девин:     (п)

                                                                                                                                      /Елин Андреев/