Печат

ПОКАНА

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 or ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 21.05.2015 година /четвъртък/ от 09.30 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

1.Питане с вх. № КО – 113 от 23.04.2015г. от д-р Бинка Иванова Иванова – общински съветник при Общински съвет – Девин.

Докладва: Председател ОбС – Девин

/Младен Исаев/

 

2.Докладна записка с вх. № ДЗО – 66 от 08.05.2015 г. относно:Одобряване на окончателен вариант на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Девин до 2020 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

3.Докладна записка с вх. № ДЗО –67 от 08.05.2015 г. относно: Даване на разрешение за промяна на ПУП – ПУР от о. т. 120 до о. т. 120+9 м.(уширение на улицата), промяна на регулацията на УПИ V и УПИ І – озеленяване и плевня в кв. 30 по плана на с. Гьоврен, община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

4. Докладна записка с вх. № ДЗО – 68 от 08.051.2015 г. относно: Разпореждане с общински имот.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

5. Докладна записка с вх. № ДЗО – 69 от 08.05.2015 г. относно: Предложение за ликвидиране на съсобственост в УПИ V – 260, 261, кв. 121 по ПУП на град Девин, кв. Настан.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

6. Докладна записка с вх. № ДЗО – 70 от 08.05.2015 г. относно: Право на ползване върху общински имот.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

7. Докладна записка с вх. № ДЗО – 71 от 11.05.2015 г. относно: Даване на съгласие за удължаване срока на ползвания дългосрочен кредит от фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект „Подпорна стена, укрепваща речното корито и улица от о. т. 233 до о. т. 223, село Грохотно, община Девин”.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

8. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

Председател

на Общински съвет - Девин:

/Младен Исаев/