Печат

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 or ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 03.07.2015 година /петък/ от 09.00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка с вх. № ДЗО - 72 от 20.05.2015 г. относно: Даване на съгласие за закупуване на вериги за РСПБЗН гр. Девин

Докладва: Кмет на Община Девин

 

2.Докладна записка с вх. № ДЗО - 75 от 29.05.2015 г. относно:Даване на съгласие за подаване на проектно предложение от община Девин по проце-дура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001 - 2.002 "Независим живот" на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 год.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

3. Докладна записка с вх. № ДЗО - 76 от 02.06.2015 г. относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 73105.12.59 в м. "Хорлог" , землището на с. Триград, община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

4. Докладна записка с вх. № ДЗО - 77 от 02.06.2015 г. относно:ПУП - ПУР на с. Водни пад и обособяване на квартали, община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

5. Докладна записка с вх. № ДЗО - 78 от 03.06.2015 г. относно:Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните цени и услуги в Община Девин и Тарифата към нея.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

6. Докладна записка с вх. № ДЗО - 80 от 03.06.2015 г. относно:Предложение за изграждане на доброволно формирование в Община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

7. Докладна записка с вх. № ДЗО - 81 от 03.06.2015 г. относно: Разпореждане с общински имоти.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

8. Докладна записка с вх. № ДЗО - 82 от 03.06.2015 г. относно: Разпореждане с общински имоти.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

9.Докладна записка с вх. № ДЗО-86 от 16.06.2015 г. относно:Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост на фирма „Беденски бани БГ” ООД гр. Девин, чрез съществуващи съоръжения /чл.50, ал.7, т.2/.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

10.Докладна записка с вх. № ДЗО -87 от 22.06.2015 г. относно:Даване на съгласие за кандидатстване на община Девин с проект „Фестивал „Балкански ритми” – 2015г.” пред Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи : Батак – Девин – Доспат”

Докладва: Кмет на Община Девин

 

11.Докладна записка с вх. № ДЗО – 88 от 25 .06.2015 г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Емил Енчев Михайлов - писател, жител на гр. Девин, ул. "Бузлуджа” №36

Докладва: Дияна Чаушева

/Зам. председател на ОбС/

 

12. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

Председател

на Общински съвет - Девин:

/Младен Исаев/