Покана за заседание на 21.01.2009 година Печат

 

П О К А Н А 

     На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Свиквам заседание на Общински съвет – Девин на 21.01.2009г. /сряда/ от 13.30 часа  в заседателната зала на Община Девин с предложение за следния  

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д :            

     1. Преразглеждане на Решение №152 от 05.12.2008 година.    

Докладва: Председателя на ОбС- Девин 

     2. Предложение с вх.№4 от 12.01.2009 година, относно отчет за дейността на Общински съвет- Девин и на неговите комисии.    

Докладва: Председателя на ОбС- Девин 

     3. Предложение с вх.№5 от 12.01.2009 година, относно приемане План за заседанията на Общински съвет- Девин за първото полугодие на 2009 година.    

Докладва: Председателя на ОбС- Девин 

     4. Докладна записка с вх.№13 от 14.01.2009 година, относно приемане на актуализация и отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Девин за 2008 година.

Докладва: Кмета на Община Девин 

     5. Предложение с вх.№8 от 12.01.2009 година, относно създаване на Комисия за установяване на конфликт на интереси.    

Докладва: Председателя на ОбС- Девин 

     6. Предложение с вх.№6 от 12.01.2009 година, относно промени в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет –Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.    

Докладва: Председателя на ОбС- Девин 

     7. Предложение с вх.№7 от 12.01.2009 година, относно промяна на състава на Постоянните комисии към Общинския съвет.    

Докладва: Председателя на ОбС- Девин 

     8. Докладна записка с вх.№842 от 27.11.2008 година, относно учредяване на допълнително право на пристрояване и надстрояване.

Докладва: Кмета на Община Девин    

                                                               Председател наОбщински съвет-Девин:        (п)

                                                                                                                                   /Елин Андреев/