Покана за заседание на 27.02.2009 година Печат

П О К А Н А  

     На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Свиквам заседание на Общински съвет – Девин на 27.02.2009г. /петък/ от 13.00 часа  в заседателната зала на Община Девин с предложение за следния  

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д :            

     1. Докладна записка с вх.№57 от 29.01.2009 година, относно приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин.

Докладва: Кмета на Община Девин 

     2. Докладна записка с вх.№95 от 11.02.2009 година, относно приемане на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Девин.

Докладва: Кмета на Община Девин 

     3. Докладна записка с вх.№117 от 19.02.2009 година, относно обявяване на имот публична общинска собственост, училищна сграда в с.Беден ведно с прилежащ терен, за частна общинска собственост.

Докладва: Кмета на Община Девин 

     4. Докладна записка с вх.№116 от 19.02.2009 година, относно даване на съгласие за привличане на кредит от „МБАЛ- Девин” ЕАД и обезпечение на кредита.

Докладва: Кмета на Община Девин 

      5. Докладна записка с вх.№79 от 10.02.2009 година, относно приемане на отчета за изпълнение на решенията на Общински съвет - Девин.

Докладва: Кмета на Община Девин 

     6. Докладна записка с вх.№77 от 10.02.2009 година, относно закриване на Детски комплекс – гр. Девин.

Докладва: Кмета на Община Девин 

     7. Докладна записка с вх.№68 от 05.02.2009 година, относно утвърждаване на структурата на училищата, детските градини и обслужващите звена в общината през 2009/2010 учебна година.

Докладва: Кмета на Община Девин    

     8. Докладна записка с вх.№78 от 10.02.2009 година, относно утвърждаването на Календара за културните прояви в Община Девин.

Докладва: Кмета на Община Девин 

     9. Докладна записка с вх.№99 от 12.02.2009 година, относно приемане на отчета за изпълнението на План-сметката за дейностите, свързани с развитието на туризма в Община Девин за 2008 година и приемане на такава за 2009 година.

Докладва: Кмета на Община Девин 

     10. Докладна записка с вх.№842 от 27.11.2008 година, относно учредяване на допълнително право на пристрояване.

Докладва: Кмета на Община Девин 

     11. Докладна записка с вх.№34 от 26.01.2008 година, относно даване на съгласие за изменение на ПУП.

Докладва: Кмета на Община Девин     

                                                       Председател наОбщински съвет - Девин:    (п)

                                                                                                                                 /Елин Андреев/