Печат

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 or ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет Девин на 17.09.2015 година /четвъртък/ от 9.00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Докладна записка с вх. № ДЗО – 98-1 от 14.07.2015 г. относно: Отчет за касовото изпълнение за 2014г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

2.Докладна записка с вх. № ДЗО – 98 от 14.07.2015 г. относно:

Приемане годишния отчет за състоянието на общинския дълг на община Девин за 2014г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

3.Докладна записка с вх. № ДЗО – 91 от 26.06.2015 г. относно: Разпо-реждане с общински движими вещи.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

4.Докладна записка с вх. № ДЗО - 101 от 27.07.2015 г. относно:Определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животно-въдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегри-раната информационна система на БАБХ за стопанската 2015 - 2016г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

5.Докладна записка с вх. № ДЗО - 102 от 03.08.2015 г. относно:Разпо-реждане с общински имоти.

Докладва: Кмет на Община Девин    

 

6.Докладна записка с вх. № ДЗО – 103 от 03.08.2015 г. относно:Разпо-реждане с общински имоти.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

7.Докладна записка с вх. № ДЗО – 104 от 03.08.2015 г. относно:Разпо-реждане с общински имоти.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

8.Докладна записка с вх. № ДЗО - 105 от 03.08.2015 г. относно: Разпо-реждане с общински имоти.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

9.Докладна записка с вх. № ДЗО - 106 от 03.08.2015 г. относно: Разпо-реждане с общински имоти.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

10.Докладна записка с вх. № ДЗО - 107 от 03.08.2015 г. относно:Разпореждане с общински имоти.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

11.Докладна записка с вх. № ДЗО - 114 от 31.08.2015 г. относно:Да-ване на разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 161.18 в м. "Вадата" в землището на град Девин, община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

12.Докладна записка с вх. № ДЗО - 115 от 31.08.2015 г. относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за обект: "Кабелно - захранване НН към обект" Къщи за гости" в УПИ ІІІ-101.4.1, м. "Катранище" , Община Девин, Област Смолян".

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

13.Докладна записка с вх. № ДЗО - 116 от 31.08.2015 г. относно:Даване на разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за обект: "Довеждащ водопровод към обект" Къщи за гости" в УПИ ІІІ-101.4.1, м. "Катранище", Община Девин, Област Смолян".

Докладва: Кмет на Община Девин

 

14.Докладна записка с вх. № ДЗО - 117 от 31.08.2015 г. относно: Разпореждане с общински имоти.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

15. Докладна записка с вх. № ДЗО - 118 от 01.09.2015 г. относно: Разпореждане с общински имоти.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

16. Докладна записка с вх. № ДЗО - 119 от 02.09.2015 г. относно:

Изменение на Ваше Решение №44/31.03.2014 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

17. Докладна записка с вх. № ДЗО - 123 от 09.09.2015 г. относно: Приемане на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

18. Докладна записка с вх. № ДЗО - 124 от 09.09.2015 г. относно: Изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

19. Докладна записка с вх. № ДЗО - 128 от 10.09.2015 г. относно:Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметки за средства от Европейския съюз за първото шестмесечие на 2015г. и предложение за актуализация.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

20.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

Председател

на Общински съвет - Девин:

/Младен Исаев/