Печат
Понеделник, 21 Май 2018г. 08:50ч.

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /изм. с Решение № 66 от 29.05.2019 г./ - отвори;

 Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се издава на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и влиза в сила от датата на приемането му 20.04.2018 г., изм. с Решение № 66 от 29.05.2019 г.

 

 

Архив на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация / в сила от 20.04.2018 г./ - отвори;

С приемането на настоящия правилник се отменя Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 5 от 26.12.2015 г. на Общински съвет – Девин, по Протокол № 3, изм. и доп. с Решение № 6 от 28.01.2016 г. и Решение № 96 от 27.06.2016 г.