Печат
Четвъртък, 23 Януари 2020г. 12:44ч.

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  - отвори;

 

Този Правилник е приет с Решение № 33 от 30.12.2019 година по Протокол № 4 на Общински съвет – Девин

С приемането на настоящия правилник се отменя Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 57 от 20.04.2018 г., изм. с Решение № 66 от 29.05.2019 г. и е в сила до приемане на нов