Печат
Петък, 19 Май 2017г. 09:05ч.

 

ОБЩИНА ДЕВИН

 

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Девин уведомява заинтересованите страни, че удължава срока за прием на документи за кандидати за потребители на услугата „Личен асистент“ и „Социален асистент“ и кандидати за заемане на позициите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ по проект „Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C01 до 17.00 часа на 26.05.2017г.

 

 


 www.eufunds.bg

 Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C01

 Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз