Печат

 

ОБЩИНА ДЕВИН

 

 


 

С П И С Ъ К

 

на кандидатите


по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C01

Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз  


които са допуснати до интервю за следните длъжности:

1.Социален работник

  • ЮРИ РАШКОВ БОЧУКОВ

2.Медицинска сестра

  • АСЯ СТОЯНОВА КУЛЕВА

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 09.06.2017 г. (петък) от 10.00 часа в стая № 10, ет. II на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” № 1.

          

НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

Председател на комисията:/п/

Владимир Солаков

Заместник – кмет на община Девин

Дата: 08.06.2017 г.          

 

 


 www.eufunds.bg

 Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C01

 Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз