Конкурс за избор на външни експерти - оценители Печат

МИРГ “ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ:
БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ - ОЦЕНИТЕЛИ

На основание Заповед 01/05.12.2011 г. на Председателя на УС на МИРГ „Високи Западни Родопи“ и във връзка с необходимостта от наемане на външни експерти оценители за участие в техническа оценка на проектни предложения подадени към МИРГ „Високи Западни Родопи“, прилагаща Местна стратегия за развитие по ос 4 на ОПРСР, обявява конкурс за избор на външни експерти – оценители за участие в комисии за избор на проекти от Местната стратегия за развитие на МИРГ „Високи Западни Родопи“ финансирани от ОП“Развитие на сектор рибарство“ 2007 – 2013.Необходимите документи и условия за кандидатстване ще намерите на адрес www.flag-rhodope.bg в секцията Покани и документи.

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА
„ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: БАТАК - ДЕВИН - ДОСПАТ”
4831 гр.Доспат, ул. „Орфей” №12, тел: 0894/43 81 21
Web: www.flag-rhodope.bg