Печат

 

ОБЩИНА ДЕВИН

 

 


 

ПРИКЛЮЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ СОЦИАЛНИ И ЗДРАВНИ УСЛУГИ НА ЛИЦА, ЗАВИСИМИ ОТ ГРИЖА В ОБЩИНА ДЕВИН”, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014 – 2020 Г.

 

На 1 септември 2017 год. приключва срока за изпълнение на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, Договор № BG05M9OP001-2.002 -0102-С001. Проектът се финансира по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. В рамките на проекта в продължение на 18 месеца – от 01.03.2016г. до 31.08.2017 год. се предоставяха почасови социални услуги в домовете на потребителите. Услугите „Домашен помощник” и „Личен асистент” се предоставяха чрез Център за услуги в домашна среда, създаден като общинско предприятие. Към Центъра се предоставяха и здравни услуги на потребителите. Психологическа консултация и подкрепа получиха, както потребителите на социални услуги, така и назначения персонал – 25 домашни помощници и 50 лични асистента. Мястото на реализация напроекта бяха всички населени места от община Девин Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 499 910.00 лв., а продължителността на проекта е 20 месеца. Общата цел на проекта е подобряване качеството на живот и достъпа до социални и здравни услуги на лица с увреждания и лица над 65 години в невъзможност от самообслужване.

Общият брой обгрижени потребители – ползватели на социални услуги, е 120 души. При стартиране предоставянето на услугите бяха сключени договори между община Девин чрез Центъра за услуги в домашна среда с потребителите на услугите и обгрижващия ги персонал. За всеки отделен потребител бяха разработени индивидуални планове за грижа. По време на предоставянето на социалните услуги не са подавани жалби и сигнали за нередности.

На общините, които са бенефициенти по операция „Независим живот” с цел оказване подкрепа и осигуряване на устойчивост на социалните услуги в домашна среда, както и гарантиране на грижата за хората с увреждания - след приключване финансирането по програмата и в изпълнение на Постановление на Министерския съвет №137/05.07.2017 г., ще бъдат осигурени от държавния бюджет финансови средства за обезпечаване предоставянето социалните услуги „Личен асистент” и „Домашен помощник” чрез Центъра за услуги в домашна среда.

 

 

 


www.eufunds.bg

Проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги

на лица, зависими от грижа в община Девин”, Договор № BG05M9OP001-2.002 -0102-С001

Осъществява се с финансовата подкрепана Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз