Печат
Вторник, 19 Декември 2017г. 15:04ч.

ОБЩИНА ДЕВИН

 

 


 

 

Съобщение

за провеждане на кръгла маса на тема:

 

„Професионално информиране и консултиране. Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие, насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на лица, полагащи грижи за хора с увреждания от семейството си”

 

 

КАК ДА СЕ ПРЕДСТАВИМ ПРЕД БЪДЕЩИЯ НИ РАБОТОДАТЕЛ

 

по проект на Община Девин

„Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C01, Процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

 

Имаме удоволствието да поканим всички заинтересовани лица да вземат участие в събитието. Участието се заявява предварително при ръководителя на проекта в кабинет №8, ет.2 в общинска администрация- Девин.

 

Дата: 23.12.2017г.

Начален час: 10:00ч.

Място: гр. Девин, ул. „Освобождение“ № 37

Организатор: „Спорт Трейдинг“ ЕООД

Презентатори: Мария Сокерова и Анна Малковска


www.eufunds.bg

Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C01

Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


.