Печат
Петък, 27 Март 2020г. 11:28ч.

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

СЪОБЩЕНИЕ

 

Съобщение относно:Процедури открити по реда на Наредба № 2 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин

           УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В Държавен вестник брой 28 от 24.03.2020 г. е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение.

Съгласно чл.3, т. 2 от цитирания закон: за срока от 13.03.2020г. до отмяната на извънредното положение спират да текат давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания.

Поради горното, Ви уведомявам, че по всички обявени и непроведени към 24.03.2020г. процедури по реда на посочената Наредба срокове спират да текат, считано от 13.03.2020г.

След отпадане на законовите основания за спиране на сроковете ще бъдете уведомени, чрез публикуване на съобщение в електронната преписка на съответната процедура на електронната страница на Община Девин-www.devin.bg.

 

/ЗДРАВКО ИВАНОВ/

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

 

Съобщение в PDF файл - отвори;