Печат
Понеделник, 18 Декември 2017г. 17:06ч.

О Б Щ И Н А   Д Е В И Н

З А П О В Е Д

№ РД-09-606

гр.Девин,12.12.2017год.

 

На основание чл.44, ал.1 т. 1,т.4 и 9 и ал.2 от ЗМСМА и с цел осигуряване на нормална обстановка по време на честването на Коледа и Новата 2018 година в община Девин,

З А П О В Я Д В А М :

Кметовете на кметства, кметски наместници, ръководители и управители на учреждения и фирми на територията на общината да вземат необходимите мерки за осигуряване на добър обществен ред и предприемат действия по организиране на охраната и сигурността на стопанските сгради и учрежденията, както и да имат готовност за предотвратяване и ликвидиране на евентуално възникнали бедствия, аварии и катастрофи по време на честването на Коледа и Новата 2018 година. Във връзка с горното да се има в предвид за изпълнение следното :

1.Съвместно с ръководителите на охранителните фирми, управителите и ръководителите на дружествата, учрежденията и организациите да осигурят засилена охрана на административните и стопански сгради, банките, ел.подстанциите, водоемите, микроязовирите и др. с цел недопускане на кражби, престъпления, пожари и др. произшествия.

2. Да се проверят състоянието и готовността за използване на противопожарните уреди и съоръжения, автоматичните пожароизвестители, инсталациите на водоемите и пожарните хидранти.

3. При евентуални природни бедствия да се има готовност за бързо включване на дежурния и др. персонал, с оглед предотвратяване на щети от тях.

4. Управителите на търговски и увеселителни заведения да въведат необходимия пропускателен контрол с оглед недопускане на малолетни и непълнолетни лица без придружител и вземат съответни мерки за осигуряване на добър обществен ред.

5.Районно полицейско управление, кметовете и кметските наместници на населени места в общината да засилят контрола по продажбата на увеселителни пиротехнически средства от типа на бомби “пиратки” с цел недопускане на наранявания и нежелателни случаи.

6.Началник отдел “Административно обслужване” да осигури дежурни екипи за провеждане на предвидените и непредвидени граждански ритуали.

7.Директора на ОП БКС да осигури дежурни екипи за снегопочистване на улици , площади и стълбища при нужда.

8. Строго да се спазва инструкцията за работа от денонощните дежурни по Общински съвет за сигурност, особено по отношение на докладите за обстановката в общината до дежурния на Областния съвет по сигурност в гр.Смолян.

9.Забранявам използването на бомби “пиратки” на обществени места и в затворени помещения на територията на общината.

10. Забранявам влизането в сградата на Общинска администрация гр.Девин и сградите на кметствата в почивните дни без мое разрешение, както и паркирането на частни автомобили и други моторни превозни средства в близост до административните и стопански сгради.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на общината Елка Станчева.

Настоящата заповед публично да се обяви на интернет страницата на общината, а копие от нея да се изпрати на РПУ-Девин, Началник РС ПБЗН – Девин, кметовете и кметските наместници, секретаря на общината, началник отделите, дежурните при Общинска администрация гр.Девин и на всички управители на фирми и ръководители на учреждения за сведение и изпълнение.

 

 

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

Кмет на община Девин

………………/П/……………….