Печат

 

На 17.04.2018г от 9,30 часа в заседателната зала на община Девин ще се проведе среща с представители на Държавен фонд „Земеделие“ за разясняването на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

 

Приканваме всички заинтересовани лица да присъстват на срещата за да се включат в дискусиите и зададат интересуващите ги  въпроси.

 

 ЗАПОВЯДАЙТЕ !