Печат
Петък, 12 Юли 2019г. 10:23ч.

О Б Щ И Н А   Д Е В И Н

З А П О В Е Д

№ РД-09-317

гр.Девин,09.07.2019год.

На основание чл.44, ,т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.4 и от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи./НВДС/, Обн. ДВ. бр. 65 от 31 Юли 1996г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 19 Април 2016г,

О Б Я В Я В А М :

1.Работещи плувни басейни с изпълнени изисквания по Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи:

  • Плувни басейни, собственост на „Орфей хотел” АД- 2 броя вътрешни и 1 брой външен.
  • Плувен басейн в хотел „Персенк” – 1 брой вътрешен, собственост на „ЗГП” ООД- гр. Пловдив.
  • Аквапарк Персенк „ЗГП” ООД- гр. Пловдив – 6 броя плувни басейни;
  • Плувен басейн във вилно селище ”Исмена”, собственост на „Иса Инженеринг ЕООД”- гр. София, 1 брой вътрешен и 1 брой външен.
  • Плувен басейн, собственост на „Спа хотел Девин” – 1 брой вътрешен и 1 брой външен.
  • Плувни басейни в м. Струилица, собственост на „Спа Комплекс Струилица ЕООД- 2 броя;
  • Плувен басейн в хотел „Чилингира”, землище на с. Осиково, община Девин, м. Старо лозе, собственост на „ ЕвроБолкан” ЕООД 2 броя(вътрешния не функционира за летния сезон);.

2.Зони за къпане и плуване, подлежащи на забранителен режим, съгласно Наредба №11 на МЗ и МОСВ/ ДВ, бр. 25/08.03.2002г./:

  • Речни вирове по реките „Девинска”, „Въча”, „Широколъшка”, „Триградска”
  • Прилежащите акватории от язовирите Въча и Цанков камък.

3.Заповедта да се обяви публично на населението, като се постави на определените за това места, както и чрез средствата за масово осведомяване.

 

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

Кмет на община Девин

………………../П/……………..