Печат

 

Протокол за приемане, разглеждането и оценяването на офертите за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор на строеж: «Строително-монтажни работи по проект „Рехабилитация и реконструкция на участък от водопровод за термални води „Беденски бани-град Девин” – Първи етап – с финансиране по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007-2013 г. “ - изтегли