Печат
Сряда, 17 Юли 2019г. 10:11ч.

Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин - отвори;

 

На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Девин чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища по проекта за Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин.

С оглед спазване на законовите изисквания за приемане на нормативен акт, срокът за обсъждане е предвиден за 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване.

Предложения и становища по проекта могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. Дружба № 1, както и на следния електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Проекта на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин е публикуван и на Портал за обществени консултации - http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4511

 

МОТИВИ

КЪМНАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НАОБЩИНА ДЕВИН

 

1. Причини, налагащи приемането на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин:

Приетата с Решение № 163 от 22.12.2008 г. на Общински съвет – Девин, изм. с Решение № 5 от 20.01.2010 г., изм. и доп. с Решение № 5 от 27.01.2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. и доп. с Решение № 258 от 21.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. с Решение № 31 от 22.12.2015г., в сила от 22.12.2015 г., изм. с Решение № 168 от 28.10.2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. с Решение № 54 от 31.03.2017 г., изм. с Решение № 182 от 29.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г. изм. и доп. с Решение № 1 от 23.01.2019 г. на Общински съвет – Девин, в сила от 01.01.2019 г., с изключение на чл. чл. 15, т. 2 от същата, който влиза в сила от 01.01.2020 г. Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин е оспорвана в съда с протест на Окръжна прокуратура – Смолян. Искането e за отмяна на Наредбатав нейната цялост.Констатирана е незаконосъобразност по приемането на Наредбата, тъй като не е спазен предвиденият процесуален ред по чл. 26, ал. 1 и 2 на Закона за нормативните актове за предварително уведомяване на заинтересованите лица преди приемане на нормативния акт през 2008 г., въпреки че за измененията и допълненията на наредбата след 2016 г. са спазени съответните процедури по обявяване.

Съгласно чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси общинският съвет определя с наредба размера на местните данъци при условията, по реда и в границите, определени със закона. Причина за изготвянето и приеманетно на проекта на Наредба е и необходимостта от привеждане на наредбата, уреждаща обществените отношения с местно значение, свързани с определяне размера на местните данъци на територията на Община Девин в съответствие с нормативните актове от по-висока степен.Настоящият проект на Наредбата регламентира размера на местните данъци при условията, по реда и в границите, определени със закона.

2. Цели, които се поставят

Целта, която се поставя с приемането на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин е синхронизиране на регулираната материя на подзаконово и законово ниво, както и с изпълнение на делегирани от законодателя конкретни правомощия на местната власт в областта на регулирането и администрирането на местните данъци.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на Наредбата

Предложеният проект на Наредба няма финансово изражение и необходимост от допълнителни финансови средства във връзка с въвеждането на наредбата.

4. Очаквани резултатиот прилагането, включително финансовите, ако има такива.

Очакваните резултати са свързани със синхронизиране на местната наредба с текстовете на действащото законодателство на Република България, постигане на яснота и конкретност при определяне на местните данъци в община Девин.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганият проект за нова Наредба е подзаконов нормативен акт и не противоречи както на законодателството на Република България, така и на европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление и директивите на европейската общност, които са свързани с тази материя.

 

Вносител:

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

Кмет на община Девин