Печат

Одитно становище на Сметна палата за заверка без резерви на Годишния финансов отчет на община Девин за 2015 г. - отвори;