Печат

ПРИХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ - изтегли;

РАЗХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ - изтегли;

ПРИХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ - изтегли;

РАЗХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ - изтегли;

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА - изтегли;

 

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ НА СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" - изтегли;

Оперативна програма "Регионално развитие" - изтегли;

Оперативна програма "Административен капацитет" - изтегли;

Програма за развитие на селските райони - изтегли;