Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Конкурс за заемане на позиции Специалист по „Здравни грижи” – Mедицинска сестра, Специалист по „Социални дейности” – Домашни санитари, Диспечер на предоставяните здравно – социални услуги 388
2 Община Девин стартира прием на Заявления за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда 280
3 Стартира проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат” 515
4 Приключи Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 515
5 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C03 469
6 Информация за сключен административен договор по ОПОС 476
7 Списък на кандидатите, които са допуснати до интервю за длъжност "Психолог" 673
8 Община Девин удължава срока за участие в конкурс за заемане на длъжността психолог в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 561
9 Община Девин обявява конкурс за заемане на длъжността психолог в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 825
10 Покана за участие в кръгла маса на тема „Обмен на опит и добри практики в други страни - членки на Европейския съюз” 624
11 Община Девин уведомява, всички заинтересовани лица, че предоставя услугата „Виртуален асистент” 594
12 Покана за участие в кръгла маса на тема „Мотивацията - решаващ фактор за успех” 536
13 Покана за участие в кръгла маса на тема „Мотивацията - решаващ фактор за успех” - непроведена среща 768
14 Покана за участие в кръгла маса на тема „Възможности за чиракуване и стажуване” 670
15 Покана за участие в кръгла маса на тема „Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" "Личен и социален асистент" - функции, възможности, бъдеще“ 868
16 Покана за участие в кръгла маса на тема „Възможности за всеки “ 806
17 Покана за участие в кръгла маса на тема Възможностите на Дирекция „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта (ДБТ) 746
18 Покана за участие в кръгла маса на тема „Правото на труд – конституционно право на всеки“ 780
19 Покана за участие в кръгла маса на тема „Интервюто за работа - първият тест"“ 727
20 Обявление за допълнителен прием на документи от кандидати за потребители на социални услуги „Личен асистент” и „Домашен помощник” и кандидати за извършване на съответните услуги 913
21 Покана за участие в кръгла маса на тема „Как да се представим пред бъдещия ни работодател“ 813
22 Покана за участие в кръгла маса на тема "Новите технологии - напред в бъдещето" 713
23 Покана за участие в кръгла маса на тема "Мотивационно писмо – за да оправдаем целта" 774
24 Покана за участие в кръгла маса на тема "Подготовка на документи за кандидатстване за работа" 700
25 Покана за участие в пресконференция по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 688
26 На 1 септември 2017 год. приключва изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 762
27 Приключва изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. 971
28 Община Девин търси да назначи 10 /десет/ души на длъжност „Технически сътрудник“ за срок от 6 месеца. 1087
29 Предоставянето на услугата „Обществена трапезария“ няма да стартира от планираната дата 03.07.2017 г. 843
30 Община Девин продължава предоставянето на социалната услуга "Топъл обяд" до 31.12.2019 г. 1148
31 Списък на допуснати недопуснати кандидати до интервю по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C01 1071
32 Конкурс за заемане на длъжност Медицинска сестра в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 1328
33 Във връзка с реализиране на Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ се удължава срока за набирате на документи за социален работник до 05.06.2017г. включително. 1297
34 Списък на класираните кандидати по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1136
35 Списък на допуснати недопуснати кандидати за длъжности: ръководител, социален работник, психолог и медицинска сестра 1055
36 Община Девин удължава срока за прием на Заявления за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ 1036
37 Община Девин стартира прием на Заявления за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ 1884
38 Община Девин обявява конкурс за заемане на длъжности: ръководител, социален работник и медицинска сестра по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1114
39 Стартира проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1062
40 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Подобряване на административния капацитет в община Девин’’, Договор № BG16RFOP001-8.003-0022-C01 по Оперативна програма”Региони в растеж” 2014-2020г., приоритетна ос 8, ”Техническа помощ” 803
41 Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността "медиатор" по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1365
42 Подбор на персонал по Проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1622
43 Продължава предоставянето на социалните услуги „Домашен помощник” и „Личен асистент” 1083
44 Информация за напредъка по Проект BG05M9OP001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 551
45 Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжности по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1772
46 Представиха проекта BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1719
47 Обявление за провеждане на подбор 1445
48 Покана за участие във встъпителна пресконференция по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1263
49 Стартира проект "Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин" 1504
50 Стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в община Девин” 1878
51 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” по проект „Приеми ме 2015“ 1239
52 Обявление за подбор на един социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа” в община Девин. 1616
53 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” по проект „Приеми ме 2015“ 1547
54 Обявление за подбор на един социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа” в община Девин. 1449
55 Съобщение за стартиране на втори етап на прием на заявления за предоставяне и ползване на социални услуги по проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, Договор № BG05M9OP001 -2.002-0102-С001 1306
56 Приключи изпълнението на проект „Нови възможности за грижа” на територията на община Девин 1502
57 Община Девин набира приемни семейства 1826
58 Община Девин е партньор по Проект ,,Приеми ме 2015'' ,който се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси'' 2014-2020 , съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 1564
59 Община Девин кани заинтересованите страни на пресконференция по проект „Проучване, проектиране и изпълнение на СМР на подпорна стена на ул. „Кокиче”, гр. Девин”, която ще се проведе на 29.01.2016 г. /петък/ от 11.00 часа в залата на Общинска администрация 1546
60 Община Девин обявява прием на заявления от кандидати за медицински специалисти по проект „Нови възможности за грижа” 1615
61 От 15 януари 2016 г. стартира I етап от раздаването на индивидуални пакети с хранителни продукти. 1444
62 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” 1482
63 Съобщение за проведена встъпителна пресконференция по проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, Договор № BG05M9OP001 -2.002-0102-С001 1653
64 Община Девин обявява процедура за набиране на персонал към Център за услуги в домашна среда – гр. Девин в рамките на Проект № BG05M9OP001-2.002-0102 – C001 „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 1846
65 От 1 януари 2016 г. стартира изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 1898
66 Община Девин сключи договор за нов социален проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 1997
67 Продължава изпълнението на проект „Нови възможности за грижа” на територията на община Девин 1530
68 Обявление за подбор на на двама социални работници, предоставящи услугата „Приемна грижа” в община Девин. 1579
69 В Община Девин стартира нов проект за приемна грижа ,,Приеми ме'' 2015 г. 1961
70 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” - позиция рехабилитатор 1404
71 Удължава се срока за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Семейно консултиране и подкрепа” за позиция Психолог 1587
72 Удължава се срока за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” - позиция рехабилитатор 1647
73 От 01.10.2015 г. до 31.12.2015 г. община Девин ще продължи реализирането на проект „Обществена трапезария” с финансиране от фонд „Социална закрила” към МТСП 1670
74 Няма да се обявява втори етап на приемане на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа” 1382
75 ДЕВЕТА ПОКАНА за набиране на заявления за кандидатстване по Местна стратегия за развитие на Рибарска област „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 1539
76 Продължава изпълнението на дейностите по проект «Нови възможности за грижа», процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “НОВИ АЛТЕРНАТИВИ“ 1691
77 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата Допълнителна подготовка за равен старт в училище” - позиция педагог 1607
78 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата Допълнителна подготовка за равен старт в училище” - позиция медиатор 1536
79 От 01.05.2015 год. до 30.09.2015 год. община Девин ще предоставя социалната услуга „Обществена трапезария” 1498
80 Стартира изпълнението на проект «Нови възможности за грижа» 1813
81 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Богатствата на Западни Родопи” 1613
82 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” - позиция психолог 1510
83 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” - позиция психолог 1661
84 Покана към потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” за пет отделни позиции 1512
85 Покана към потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Семейно консултиране и подкрепа” за девет отделни позиции 2153
86 Туристически регион Западни Родопи вече е представен в интернет пространството 2079
87 Покана за участие в междинна пресконференция по проект „Богатствата на Западни Родопи” 1677
88 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Осигуряване на достоен живот на лица, зависими от грижа в община Девин” 1867
89 ОСМА ПОКАНА за набиране на заявления за кандидатстване по Местна стратегия за развитие на Рибарска област „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 2081
90 Приключи приемът по седма покана на МИРГ 1680
91 Информация за сключени договори на МИРГ "ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ" 2571
92 СЕДМА ПОКАНА за набиране на заявления за кандидатстване по Местна стратегия за развитие на Рибарска област „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 1525
93 Проектът Sagittarius продължава - новини 1400
94 ШЕСТА ПОКАНА за набиране на заявления за кандидатстване по Местна стратегия за развитие на Рибарска област „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 1687
95 ПЕТА ПОКАНА за набиране на заявления за кандидатстване по Местна стратегия за развитие на Рибарска област „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 1601
96 Четвърта покана за прием на МИРГ приключи със седем проекта на обща стойност 1 731 542,89 лева. 1759
97 Покана за участие в пресконференция за финансиран проект „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II” 1698
98 Новини по проект Sagittarius 1975
99 Покана за участие в начална пресконференция по проект „Осигуряване на достоен живот на лица, зависими от грижа в община Девин” 2509
100 Четвърта покана за набиране на проектни предложения по изпълнение на Местна стратегия за развитие на Рибарска област "Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат" 1689
 
«НачалоПредишна12СледващаКрай»
Страница 1 от 2

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер