Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-3 от 07.01.2022 г. на Кмета на Община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти. 72
2 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед №РД-09-03 от 07.01.2022 г. на Кмета на Община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил. 20
3 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение в сграда насрочен за 10.12.2021 г. 259
4 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот насрочен за 10.12.2021 г. 137
5 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-588/13.10.2021 г. на Кмета на Община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи 172
6 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински терени и сгради насрочен за 12.10.2021 г. 300
7 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя насрочен за 15.09.2021 г. 175
8 Публичен търг с явно наддаване за продажба на товарен автомобил „ИВЕКО СТРАЛИС” насрочен за 16.09.2021 год. 114
9 Публичен търг с явно наддаване за продажба на бойлер насрочен за 16.09.2021 год. 104
10 Публичен търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства насрочен за 16.09.2021 год. 136
11 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи насрочен за 12.04.2021 г. 391
12 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи насрочен за 07.04.2021 г. 343
13 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот насрочен за 18.03.2021 г. 533
14 Публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил ВОЛВО-ХЦ 90 насрочен за 18.03.2021 г. 391
15 Публичен търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства насрочен за 18.03.2021 г. 475
16 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 26.11.2020 год. 636
17 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи - автобуси и леки автомобили насрочен за 08.10.2020 год. 445
18 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи - автобуси и леки автомобили насрочен за 26.08.2020 год. 662
19 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения, насрочен за 11.08.2020 г. 796
20 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи - инертен материал насрочен за 09.06.2020 год. 528
21 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за лекарски кабинети, насрочен за 08.05.2020 год. 445
22 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в част от УПИ XXXII, кв.72 – по плана на гр.Девин с начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м., насрочен за 08.05.2020 год. 548
23 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стоматологичен кабинет с площ 14 кв.м., намиращ се на първи етаж в сградата на СУ „Христо Ботев” – гр.Девин, насрочен за 08.05.2020 год. 350
24 Заповед № РД-09-199/27.03.2020 г. на кмета на община Девин за спиране на провеждането на всички търгове реда на Наредба № 2 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин до отмяна на извънредното положение 365
25 Сроковете на всички обявени и непроведени към 24.03.2020г. процедури по реда на Наредба № 2 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин спират да текат, считано от 13.03.2020г. 358
26 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за лекарски кабинети, насрочен за 03.04.2020 год. 389
27 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в част от УПИ XXXII, кв.72 – по плана на гр.Девин с начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м., насрочен за 27.03.2020 год. 607
28 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стоматологичен кабинет с площ 14 кв.м., намиращ се на първи етаж в сградата на СУ „Христо Ботев” – гр.Девин, насрочен за 27.03.2020 год. 405
29 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Селскостопанска сграда на два етажа в с.Кестен, община Девин и терен с площ от 30 кв.м. находящ се в поземлен имот: част от УПИ II-77, 78, кв.4 по плана на Беденски бани, община Девин 471
30 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 29.07.2019 год. 606
31 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 05.07.2019 год. 668
32 Заповед за отлагане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 17.06.2019 год. и обявяване на следваща дата за провеждане на същия търг на 28.06.2019г. 605
33 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 17.06.2019 год. 601
34 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот – помещение за фитнес зала на ул.”Родопи” №20, кв.25, УПИ VIII 832
35 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти насрочен за 26.11.2018 год. 741
36 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 30.10.2018 год. 764
37 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 11.10.2018 год. 1117
38 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 12.10.2018 год. 1016
39 Заповед за прекратяване на публичен търгс явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост, с идентификатор 20465.504.1030, гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Явор” 735
40 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост с идентификатор 20465.504.1030, насрочен на 23.08.2018 год. 841
41 Публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроено УПИ насрочен за 01.06.2018 год. 987
42 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 31.05.2018 год. 1191
43 Публичен търг с явно наддаване за учредяване на ОПС и отдаване под наем на общински имоти насрочен за 21.09.2017г 1168
44 Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени и помещения насрочен за 15.06.2017 год. 1872
45 Заповеди за определяне на застроената част от имоти в кв.23 по плана на с.Кестен. 1528
46 Публичен оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения-стая №1 с площ 15.5 кв.м. и стая №3 с площ 24 кв.м. на I-ви етаж на Професионална гимназия по електротехника „А.С.Попов“ - гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян 1389
47 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 09.02.2017 год. 1473
48 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м. 1597
49 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен на 27.09.2016 г. 1552
50 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м 1374
51 Публичен конкурс за отдаване под наем на помещение №10, с площ 33.5 кв.м. и част от коридор с площ 17 кв.м., от II-ри етаж на Дом на културата - гр.Девин 1882
52 Публичен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с кадастрален номер 20465.501.493.1.57, по кадастрална карта на гр.Девин 1415
53 Протоколи и приложения за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2016г. - 2017г. 1469
54 Публичен търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост, насрочен на 10.05.2016г 2201
55 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 17.03.2016г. 1723
56 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 07.03.2016г. от 10.00 часа. 2081
57 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 23.02.2016г. 2459
58 Публичен търг за учредяване на право на пристрояване на сграда построена в имот частна общинска собственост в УПИ- ІV 323, кв.14 по ПУП на с.Гьоврен 2017
59 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост, насрочен на 10.11.2015г 2671
60 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти 2517
61 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 4013
62 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имоти 2315
63 Заповеди за отмяна на обявен търг за имоти от заповед №РД-09-264/31.05.2014 г. 3605
64 Търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени имоти и ОПС за общински имоти 3840
65 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 2673
66 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост 5999
67 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 3235
68 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост в землището на с. Осиково 4048
69 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 8863
70 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени парцели 5961
71 Търг с явно наддаване, за остъпено право на строеж за изграждане на жилища на един етаж и изби 3499
72 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти 5514
73 Конкурс за продажба на общински недвижим имот – “стая на пастира и част от обор І и ІІ-ра клетки до стаята на пастира”, със застроена площ 95 кв.м. в м.”Петковица”, землище с.Беден. 3562
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер