Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Заповед № РД-09-362/09.08.2022 г. на Кмета на община Девин за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс 7
2 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-187/11.05.2022 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти 170
3 Обявяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 270 кв. м от поземлен имот с идентификатор 20465.502.5020, с предназначение, за което се отдава имота под наем: за паркинг. 68
4 Обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил с прекратена регистрация марка „Дачия”, модел „Дъстър”, собственост на Община Девин 51
5 Със Заповед № РД-09-232/20.07.2022 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен имот с идентификатор 20465.503.10 и Сграда с идентификатор 20465.503.10.1 84
6 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-321/20.07.2022 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот: помещение на приземен етаж за всестранни дейности 57
7 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-187/11.05.2022 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с 20465.502.865 330
8 Със Заповед № РД-09-67 от 01.03.2022 г. на кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж 264
9 Със Заповед № РД-09-68 от 01.03.2022 г. на кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот 207
10 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-3 от 07.01.2022 г. на Кмета на Община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти. 484
11 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед №РД-09-03 от 07.01.2022 г. на Кмета на Община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил. 322
12 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение в сграда насрочен за 10.12.2021 г. 371
13 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот насрочен за 10.12.2021 г. 230
14 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-588/13.10.2021 г. на Кмета на Община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи 258
15 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински терени и сгради насрочен за 12.10.2021 г. 384
16 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя насрочен за 15.09.2021 г. 237
17 Публичен търг с явно наддаване за продажба на товарен автомобил „ИВЕКО СТРАЛИС” насрочен за 16.09.2021 год. 171
18 Публичен търг с явно наддаване за продажба на бойлер насрочен за 16.09.2021 год. 156
19 Публичен търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства насрочен за 16.09.2021 год. 207
20 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи насрочен за 12.04.2021 г. 469
21 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи насрочен за 07.04.2021 г. 408
22 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот насрочен за 18.03.2021 г. 654
23 Публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил ВОЛВО-ХЦ 90 насрочен за 18.03.2021 г. 519
24 Публичен търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства насрочен за 18.03.2021 г. 552
25 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 26.11.2020 год. 734
26 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи - автобуси и леки автомобили насрочен за 08.10.2020 год. 519
27 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи - автобуси и леки автомобили насрочен за 26.08.2020 год. 736
28 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения, насрочен за 11.08.2020 г. 869
29 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи - инертен материал насрочен за 09.06.2020 год. 592
30 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за лекарски кабинети, насрочен за 08.05.2020 год. 509
31 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в част от УПИ XXXII, кв.72 – по плана на гр.Девин с начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м., насрочен за 08.05.2020 год. 617
32 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стоматологичен кабинет с площ 14 кв.м., намиращ се на първи етаж в сградата на СУ „Христо Ботев” – гр.Девин, насрочен за 08.05.2020 год. 410
33 Заповед № РД-09-199/27.03.2020 г. на кмета на община Девин за спиране на провеждането на всички търгове реда на Наредба № 2 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин до отмяна на извънредното положение 424
34 Сроковете на всички обявени и непроведени към 24.03.2020г. процедури по реда на Наредба № 2 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин спират да текат, считано от 13.03.2020г. 419
35 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за лекарски кабинети, насрочен за 03.04.2020 год. 448
36 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в част от УПИ XXXII, кв.72 – по плана на гр.Девин с начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м., насрочен за 27.03.2020 год. 676
37 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стоматологичен кабинет с площ 14 кв.м., намиращ се на първи етаж в сградата на СУ „Христо Ботев” – гр.Девин, насрочен за 27.03.2020 год. 469
38 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Селскостопанска сграда на два етажа в с.Кестен, община Девин и терен с площ от 30 кв.м. находящ се в поземлен имот: част от УПИ II-77, 78, кв.4 по плана на Беденски бани, община Девин 526
39 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 29.07.2019 год. 662
40 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 05.07.2019 год. 728
41 Заповед за отлагане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 17.06.2019 год. и обявяване на следваща дата за провеждане на същия търг на 28.06.2019г. 674
42 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 17.06.2019 год. 659
43 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот – помещение за фитнес зала на ул.”Родопи” №20, кв.25, УПИ VIII 898
44 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти насрочен за 26.11.2018 год. 792
45 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 30.10.2018 год. 819
46 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 11.10.2018 год. 1190
47 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 12.10.2018 год. 1082
48 Заповед за прекратяване на публичен търгс явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост, с идентификатор 20465.504.1030, гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Явор” 805
49 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост с идентификатор 20465.504.1030, насрочен на 23.08.2018 год. 894
50 Публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроено УПИ насрочен за 01.06.2018 год. 1053
51 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 31.05.2018 год. 1240
52 Публичен търг с явно наддаване за учредяване на ОПС и отдаване под наем на общински имоти насрочен за 21.09.2017г 1386
53 Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени и помещения насрочен за 15.06.2017 год. 1935
54 Заповеди за определяне на застроената част от имоти в кв.23 по плана на с.Кестен. 1605
55 Публичен оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения-стая №1 с площ 15.5 кв.м. и стая №3 с площ 24 кв.м. на I-ви етаж на Професионална гимназия по електротехника „А.С.Попов“ - гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян 1459
56 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 09.02.2017 год. 1522
57 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м. 1656
58 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен на 27.09.2016 г. 1602
59 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м 1412
60 Публичен конкурс за отдаване под наем на помещение №10, с площ 33.5 кв.м. и част от коридор с площ 17 кв.м., от II-ри етаж на Дом на културата - гр.Девин 1949
61 Публичен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с кадастрален номер 20465.501.493.1.57, по кадастрална карта на гр.Девин 1504
62 Протоколи и приложения за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2016г. - 2017г. 1507
63 Публичен търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост, насрочен на 10.05.2016г 2253
64 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 17.03.2016г. 1769
65 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 07.03.2016г. от 10.00 часа. 2150
66 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 23.02.2016г. 2508
67 Публичен търг за учредяване на право на пристрояване на сграда построена в имот частна общинска собственост в УПИ- ІV 323, кв.14 по ПУП на с.Гьоврен 2066
68 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост, насрочен на 10.11.2015г 2714
69 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти 2573
70 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 4104
71 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имоти 2364
72 Заповеди за отмяна на обявен търг за имоти от заповед №РД-09-264/31.05.2014 г. 3651
73 Търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени имоти и ОПС за общински имоти 3904
74 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 2726
75 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост 6070
76 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 3378
77 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост в землището на с. Осиково 4126
78 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 9132
79 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени парцели 6267
80 Търг с явно наддаване, за остъпено право на строеж за изграждане на жилища на един етаж и изби 3556
81 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти 5890
82 Конкурс за продажба на общински недвижим имот – “стая на пастира и част от обор І и ІІ-ра клетки до стаята на пастира”, със застроена площ 95 кв.м. в м.”Петковица”, землище с.Беден. 3619
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер