Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 05.07.2019 год. 52
2 Заповед за отлагане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 17.06.2019 год. и обявяване на следваща дата за провеждане на същия търг на 28.06.2019г. 85
3 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 17.06.2019 год. 117
4 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот – помещение за фитнес зала на ул.”Родопи” №20, кв.25, УПИ VIII 313
5 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти насрочен за 26.11.2018 год. 334
6 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 30.10.2018 год. 359
7 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 11.10.2018 год. 604
8 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 12.10.2018 год. 507
9 Заповед за прекратяване на публичен търгс явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост, с идентификатор 20465.504.1030, гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Явор” 325
10 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост с идентификатор 20465.504.1030, насрочен на 23.08.2018 год. 417
11 Публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроено УПИ насрочен за 01.06.2018 год. 470
12 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 31.05.2018 год. 772
13 Публичен търг с явно наддаване за учредяване на ОПС и отдаване под наем на общински имоти насрочен за 21.09.2017г 702
14 Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени и помещения насрочен за 15.06.2017 год. 1320
15 Заповеди за определяне на застроената част от имоти в кв.23 по плана на с.Кестен. 838
16 Публичен оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения-стая №1 с площ 15.5 кв.м. и стая №3 с площ 24 кв.м. на I-ви етаж на Професионална гимназия по електротехника „А.С.Попов“ - гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян 912
17 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 09.02.2017 год. 1051
18 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м. 1188
19 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен на 27.09.2016 г. 1115
20 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м 1006
21 Публичен конкурс за отдаване под наем на помещение №10, с площ 33.5 кв.м. и част от коридор с площ 17 кв.м., от II-ри етаж на Дом на културата - гр.Девин 1334
22 Публичен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с кадастрален номер 20465.501.493.1.57, по кадастрална карта на гр.Девин 1042
23 Протоколи и приложения за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2016г. - 2017г. 1102
24 Публичен търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост, насрочен на 10.05.2016г 1587
25 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 17.03.2016г. 1345
26 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 07.03.2016г. от 10.00 часа. 1664
27 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 23.02.2016г. 2015
28 Публичен търг за учредяване на право на пристрояване на сграда построена в имот частна общинска собственост в УПИ- ІV 323, кв.14 по ПУП на с.Гьоврен 1501
29 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост, насрочен на 10.11.2015г 2050
30 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти 2094
31 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 3322
32 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имоти 1944
33 Заповеди за отмяна на обявен търг за имоти от заповед №РД-09-264/31.05.2014 г. 2824
34 Търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени имоти и ОПС за общински имоти 3246
35 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 2269
36 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост 5255
37 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 2833
38 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост в землището на с. Осиково 3400
39 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 7289
40 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени парцели 4988
41 Търг с явно наддаване, за остъпено право на строеж за изграждане на жилища на един етаж и изби 3082
42 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти 4042
43 Конкурс за продажба на общински недвижим имот – “стая на пастира и част от обор І и ІІ-ра клетки до стаята на пастира”, със застроена площ 95 кв.м. в м.”Петковица”, землище с.Беден. 3160
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер